JOB OPPORTUNITIES

Opportunities are opened up. Join us now to be a part of our BKK Starch family
Maintenace Engineer

2020-01-02

1 Position

 ลักษณะงาน

                1. ตรวจตราแผนบำรุงรักษางานซ่อมบำรุงประจำวันเพื่อประสานงานเข้าซ่อมกับฝ่ายช่าง

        2. วิเคราะห์สาเหตุการ Breakdown ของเครื่องจักร และรวมกันหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ

        3. ทำงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ของทีม

        4. จัดทำเอกสารและรายงานการซ่อมบำรุง เอกสารเครื่องจักรใหม่

        5. วางแผนและประสานงานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงาน

        6. สามารถทำงานวันเสาร์ได้

คุณสมบัติ
           1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
           2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
           3. มีทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
           4. มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน 

     5.เป็นคนรักการพัฒนาและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ติดต่อสมัครงาน

             job@bkkstarch.com

            02-4205626

HR Manager

2020-02-08

1 Position

 ลักษณะงาน

                1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารบุคคล

        2. วางแผนกระบวนการสรรหา คัดเลือก บุคคล

        3. วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน

        4. วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

        5. ประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคคลากร

        6. จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์

                 7. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย
            8. ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยพนักงาน
            9. ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ 
                10. รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบและวิจัยทรัพยากรณ์บุคคล
คุณสมบัติ

          ไม่จำกัดเพศ ขอผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรณ์บุคคล

           เวลางาน 8:00 น.- 17:00 น. จันทร์  - เสาร์

 

ติดต่อสมัครงาน

          job@bkkstarch.com

          02-420-5626

Sale Coordinator (ภาษาจีน)

2020-02-20

1 Position

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Coordinator (ภาษาจีน)

เงินเดือน 35,000-50,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

รายละเอียดงาน

1.ทำงานร่วมกับเซลล์ในด้าน ติดต่อดูแลลูกค้าประเทศที่ใช้ภาษาจีน

2.จัดทำเอกสาร Quotation , Invoice , Sale contract ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย

3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทเรือทำเรื่องส่งออกสินค้า

4.ประสานงานกับฝ่ายผลิต และฝ่ายทำเอกสารส่งออก

5.เป็นล่ามให้กับผู้จัดการคนไต้หวันบ้างครั้ง ถ้าจำเป็น

คุณสมบัติ

1.อายุไม่เกิน 40 ปี เพศ ญ/ช

2.ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ (hsk4-6)

3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

5.ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office , word / excel ได้ดี

6.มีประสบการณ์ในเรื่องทำเอกสารในด้านการขายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม

2.การันตีมีโบนัสประจำปี

3.จัดงานเลี้ยงประจำปี

4.วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี

สถานที่ : ถนนเพชรเกษม ซอยเทศบาล 8 ตรงข้ามบิ๊กซีอ้อมใหญ่

เวลาทำงาน จ-ส 8.00-17.0น. (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

สนใจส่ง resume ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และเขียนเงินเดือนที่ต้องการ มาที่

job@bkkstarch.com หรือโทร 02-420-5626